Demro

Obchodný dom DEMRO, 29. augusta 11, 036 01 Martin

EU

Výzva na súťaž v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko

Verejný obstarávateľ v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najskôr však po uplynutí piatich pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia, zadá zákazku na:

Názov zákazky:

Vypracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii kultúrnej pamiatky "

Predpokladaná hodnota:

4 800 Eur bez DPH

Opis predmetu zákazky :

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia, s názvom „Kaštieľ„ , číslo súpisné 262, umiestnenej na pozemku parc. č. KN 349, k.ú. Slovenské Pravno – v súlade s odsúhlasenou architektonickou štúdiou obnovy.

Lehota na predloženie ponuky

Uzávierka na predkladanie ponúk - 08.07.2016 – 17:00

Spôsob predloženia ponuky

  • e-mailom podľa bodu 2. výzvy na súťaž